โรงเรียนบ้านกู่ทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 11
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 29 คน
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 23
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 79.31 %

29 : 3 , 2 , 0 , 1 , 0 , 23...10.34 , 6.90 , 0.00 , 3.45 , 0.00 , 79.31 = 6 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net