โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 15 0 1 1 0 25
ร้อยละ 35.71 % 0.00 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 59.52 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 14 2 3 0 0 99
ร้อยละ 11.86 % 1.69 % 2.54 % 0.00 % 0.00 % 83.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 27
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 33 2 4 1 0 151
ร้อยละ 17.28 % 1.05 % 2.09 % 0.52 % 0.00 % 79.06 %

160 : 29 , 2 , 4 , 1 , 0 , 124...18.13 , 1.25 , 2.50 , 0.63 , 0.00 , 77.50 = 36 : 22.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94%

Powered By www.thaieducation.net