โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 15 0 1 1 0 24
ร้อยละ 36.59 % 0.00 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 58.54 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 13 2 2 0 0 100
ร้อยละ 11.11 % 1.71 % 1.71 % 0.00 % 0.00 % 85.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 29
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 32 2 3 1 0 153
ร้อยละ 16.75 % 1.05 % 1.57 % 0.52 % 0.00 % 80.10 %

158 : 28 , 2 , 3 , 1 , 0 , 124...17.72 , 1.27 , 1.90 , 0.63 , 0.00 , 78.48 = 34 : 21.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90%

Powered By www.thaieducation.net