โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 15 0 1 1 0 24
ร้อยละ 36.59 % 0.00 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 58.54 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 13 2 3 0 0 99
ร้อยละ 11.11 % 1.71 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 29
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 32 2 4 1 0 152
ร้อยละ 16.75 % 1.05 % 2.09 % 0.52 % 0.00 % 79.58 %

158 : 28 , 2 , 4 , 1 , 0 , 123...17.72 , 1.27 , 2.53 , 0.63 , 0.00 , 77.85 = 35 : 22.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.42%

Powered By www.thaieducation.net