โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 0 5 5 0 28
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 11.36 % 11.36 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 6 0 8 17 0 86
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 6.84 % 14.53 % 0.00 % 73.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 0 7 13 1 15
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 17.95 % 33.33 % 2.56 % 38.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 15 0 20 35 1 129
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 10.00 % 17.50 % 0.50 % 64.50 %

161 : 12 , 0 , 13 , 22 , 0 , 114...7.45 , 0.00 , 8.07 , 13.66 , 0.00 , 70.81 = 47 : 29.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50%

Powered By www.thaieducation.net