โรงเรียนบ้านขามเปี้ย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 2 2 3 3 24
ร้อยละ 17.07 % 4.88 % 4.88 % 7.32 % 7.32 % 58.54 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 7 4 5 3 2 94
ร้อยละ 6.09 % 3.48 % 4.35 % 2.61 % 1.74 % 81.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 7 2 3 4 3 22
ร้อยละ 17.07 % 4.88 % 7.32 % 9.76 % 7.32 % 53.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 21 8 10 10 8 140
ร้อยละ 10.66 % 4.06 % 5.08 % 5.08 % 4.06 % 71.07 %

156 : 14 , 6 , 7 , 6 , 5 , 118...8.97 , 3.85 , 4.49 , 3.85 , 3.21 , 75.64 = 38 : 24.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.93%

Powered By www.thaieducation.net