โรงเรียนบ้านดอนสันติ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 2 4 5 0 28
ร้อยละ 0.00 % 5.13 % 10.26 % 12.82 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 7 3 13 0 0 87
ร้อยละ 6.36 % 2.73 % 11.82 % 0.00 % 0.00 % 79.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 7 5 17 5 0 115
ร้อยละ 4.70 % 3.36 % 11.41 % 3.36 % 0.00 % 77.18 %

149 : 7 , 5 , 17 , 5 , 0 , 115...4.70 , 3.36 , 11.41 , 3.36 , 0.00 , 77.18 = 34 : 22.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82%

Powered By www.thaieducation.net