โรงเรียนบ้านดอนสันติ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 35
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 2 4 12 0 1 91
ร้อยละ 1.82 % 3.64 % 10.91 % 0.00 % 0.91 % 82.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 3 5 14 0 1 126
ร้อยละ 2.01 % 3.36 % 9.40 % 0.00 % 0.67 % 84.56 %

149 : 3 , 5 , 14 , 0 , 1 , 126...2.01 , 3.36 , 9.40 , 0.00 , 0.67 , 84.56 = 23 : 15.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44%

Powered By www.thaieducation.net