โรงเรียนบ้านดอนสันติ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 17 0 1 0 0 16
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 14 1 16 0 0 89
ร้อยละ 11.67 % 0.83 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 74.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 31 1 17 0 0 105
ร้อยละ 20.13 % 0.65 % 11.04 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %

154 : 31 , 1 , 17 , 0 , 0 , 105...20.13 , 0.65 , 11.04 , 0.00 , 0.00 , 68.18 = 49 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82%

Powered By www.thaieducation.net