โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 29
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 9 0 10 0 0 63
ร้อยละ 10.98 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 76.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 13
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 13 0 14 0 0 105
ร้อยละ 9.85 % 0.00 % 10.61 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %

114 : 12 , 0 , 10 , 0 , 0 , 92...10.53 , 0.00 , 8.77 , 0.00 , 0.00 , 80.70 = 22 : 19.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45%

Powered By www.thaieducation.net