โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 27
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 8 0 4 7 0 62
ร้อยละ 9.88 % 0.00 % 4.94 % 8.64 % 0.00 % 76.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 9
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 13 1 8 7 0 98
ร้อยละ 10.24 % 0.79 % 6.30 % 5.51 % 0.00 % 77.17 %

113 : 12 , 1 , 4 , 7 , 0 , 89...10.62 , 0.88 , 3.54 , 6.19 , 0.00 , 78.76 = 24 : 21.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.83%

Powered By www.thaieducation.net