โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 12 0 0 0 0 7
ร้อยละ 63.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 3 4 8 0 0 62
ร้อยละ 3.90 % 5.19 % 10.39 % 0.00 % 0.00 % 80.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 15 4 8 0 0 69
ร้อยละ 15.63 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %

96 : 15 , 4 , 8 , 0 , 0 , 69...15.63 , 4.17 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 71.88 = 27 : 28.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net