โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 18
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 5 3 4 4 0 62
ร้อยละ 6.41 % 3.85 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 6 3 6 5 0 80
ร้อยละ 6.00 % 3.00 % 6.00 % 5.00 % 0.00 % 80.00 %

100 : 6 , 3 , 6 , 5 , 0 , 80...6.00 , 3.00 , 6.00 , 5.00 , 0.00 , 80.00 = 20 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net