โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 3 3 1 13
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 13.04 % 13.04 % 4.35 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 2 7 3 5 44
ร้อยละ 1.61 % 3.23 % 11.29 % 4.84 % 8.06 % 70.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 3 3 10 6 6 57
ร้อยละ 3.53 % 3.53 % 11.76 % 7.06 % 7.06 % 67.06 %

85 : 3 , 3 , 10 , 6 , 6 , 57...3.53 , 3.53 , 11.76 , 7.06 , 7.06 , 67.06 = 28 : 32.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.94%

Powered By www.thaieducation.net