โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 3 3 1 13
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 13.04 % 13.04 % 4.35 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 1 2 7 3 5 40
ร้อยละ 1.72 % 3.45 % 12.07 % 5.17 % 8.62 % 68.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 3 3 10 6 6 53
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 12.35 % 7.41 % 7.41 % 65.43 %

81 : 3 , 3 , 10 , 6 , 6 , 53...3.70 , 3.70 , 12.35 , 7.41 , 7.41 , 65.43 = 28 : 34.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57%

Powered By www.thaieducation.net