โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 2 0 4 2 6
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 0.00 % 25.00 % 12.50 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 10 11 1 21 12 30
ร้อยละ 11.76 % 12.94 % 1.18 % 24.71 % 14.12 % 35.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 12 13 1 25 14 36
ร้อยละ 11.88 % 12.87 % 0.99 % 24.75 % 13.86 % 35.64 %

101 : 12 , 13 , 1 , 25 , 14 , 36...11.88 , 12.87 , 0.99 , 24.75 , 13.86 , 35.64 = 65 : 64.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 64.36%

Powered By www.thaieducation.net