โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 0 4 2 5
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 0.00 % 26.67 % 13.33 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 10 11 1 21 12 29
ร้อยละ 11.90 % 13.10 % 1.19 % 25.00 % 14.29 % 34.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 12 13 1 25 14 34
ร้อยละ 12.12 % 13.13 % 1.01 % 25.25 % 14.14 % 34.34 %

99 : 12 , 13 , 1 , 25 , 14 , 34...12.12 , 13.13 , 1.01 , 25.25 , 14.14 , 34.34 = 65 : 65.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.66%

Powered By www.thaieducation.net