โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 19
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 2 6 0 0 0 51
ร้อยละ 3.39 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 4 8 0 0 0 70
ร้อยละ 4.88 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %

82 : 4 , 8 , 0 , 0 , 0 , 70...4.88 , 9.76 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 85.37 = 12 : 14.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63%

Powered By www.thaieducation.net