โรงเรียนบ้านโชคชัย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 3 1 3 1 13
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 4.17 % 12.50 % 4.17 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 4 7 4 4 4 34
ร้อยละ 7.02 % 12.28 % 7.02 % 7.02 % 7.02 % 59.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 7 10 5 7 5 47
ร้อยละ 8.64 % 12.35 % 6.17 % 8.64 % 6.17 % 58.02 %

81 : 7 , 10 , 5 , 7 , 5 , 47...8.64 , 12.35 , 6.17 , 8.64 , 6.17 , 58.02 = 34 : 41.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98%

Powered By www.thaieducation.net