โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 3 4 2 1 4
ร้อยละ 12.50 % 18.75 % 25.00 % 12.50 % 6.25 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 5 5 4 3 3 52
ร้อยละ 6.94 % 6.94 % 5.56 % 4.17 % 4.17 % 72.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 3 3 4 4 3 35
ร้อยละ 5.77 % 5.77 % 7.69 % 7.69 % 5.77 % 67.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 10 11 12 9 7 91
ร้อยละ 7.14 % 7.86 % 8.57 % 6.43 % 5.00 % 65.00 %

88 : 7 , 8 , 8 , 5 , 4 , 56...7.95 , 9.09 , 9.09 , 5.68 , 4.55 , 63.64 = 32 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00%

Powered By www.thaieducation.net