โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 4 2 5 5 3 53
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 6.94 % 6.94 % 4.17 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 2 2 5 2 2 39
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 9.62 % 3.85 % 3.85 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 6 5 10 7 5 107
ร้อยละ 4.29 % 3.57 % 7.14 % 5.00 % 3.57 % 76.43 %

88 : 4 , 3 , 5 , 5 , 3 , 68...4.55 , 3.41 , 5.68 , 5.68 , 3.41 , 77.27 = 20 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.57%

Powered By www.thaieducation.net