โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 1 0 1 1 47
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 0.00 % 1.92 % 1.92 % 90.38 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 6 4 5 4 0 113
ร้อยละ 4.55 % 3.03 % 3.79 % 3.03 % 0.00 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 38
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 10 7 9 5 1 198
ร้อยละ 4.35 % 3.04 % 3.91 % 2.17 % 0.43 % 86.09 %

184 : 8 , 5 , 5 , 5 , 1 , 160...4.35 , 2.72 , 2.72 , 2.72 , 0.54 , 86.96 = 24 : 13.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91%

Powered By www.thaieducation.net