โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 9 2 2 1 0 39
ร้อยละ 16.98 % 3.77 % 3.77 % 1.89 % 0.00 % 73.58 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 11 3 3 1 0 111
ร้อยละ 8.53 % 2.33 % 2.33 % 0.78 % 0.00 % 86.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 9 1 0 34
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 19.57 % 2.17 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 21 6 14 3 0 184
ร้อยละ 9.21 % 2.63 % 6.14 % 1.32 % 0.00 % 80.70 %

182 : 20 , 5 , 5 , 2 , 0 , 150...10.99 , 2.75 , 2.75 , 1.10 , 0.00 , 82.42 = 32 : 17.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30%

Powered By www.thaieducation.net