โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 46
ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 0.00 % 1.92 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 9 5 6 5 0 107
ร้อยละ 6.82 % 3.79 % 4.55 % 3.79 % 0.00 % 81.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 3 6 0 0 33
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 15 10 12 6 0 186
ร้อยละ 6.55 % 4.37 % 5.24 % 2.62 % 0.00 % 81.22 %

184 : 12 , 7 , 6 , 6 , 0 , 153...6.52 , 3.80 , 3.26 , 3.26 , 0.00 , 83.15 = 31 : 16.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78%

Powered By www.thaieducation.net