โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 10 5 13 0 0 12
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 32.50 % 0.00 % 0.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 65 12 5 0 0 93
ร้อยละ 37.14 % 6.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 53.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 5 7 3 0 0 20
ร้อยละ 14.29 % 20.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 80 24 21 0 0 125
ร้อยละ 32.00 % 9.60 % 8.40 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %

215 : 75 , 17 , 18 , 0 , 0 , 105...34.88 , 7.91 , 8.37 , 0.00 , 0.00 , 48.84 = 110 : 51.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net