โรงเรียนบ้านสังข์ทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 16 7 16 4 11
ร้อยละ 5.26 % 28.07 % 12.28 % 28.07 % 7.02 % 19.30 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 7 4 17 10 11 86
ร้อยละ 5.19 % 2.96 % 12.59 % 7.41 % 8.15 % 63.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 10 20 24 26 15 97
ร้อยละ 5.21 % 10.42 % 12.50 % 13.54 % 7.81 % 50.52 %

192 : 10 , 20 , 24 , 26 , 15 , 97...5.21 , 10.42 , 12.50 , 13.54 , 7.81 , 50.52 = 95 : 49.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 49.48%

Powered By www.thaieducation.net