โรงเรียนบ้านสังข์ทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 17 7 17 4 11
ร้อยละ 6.67 % 28.33 % 11.67 % 28.33 % 6.67 % 18.33 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 7 4 18 11 12 81
ร้อยละ 5.26 % 3.01 % 13.53 % 8.27 % 9.02 % 60.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 11 21 25 28 16 92
ร้อยละ 5.70 % 10.88 % 12.95 % 14.51 % 8.29 % 47.67 %

193 : 11 , 21 , 25 , 28 , 16 , 92...5.70 , 10.88 , 12.95 , 14.51 , 8.29 , 47.67 = 101 : 52.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33%

Powered By www.thaieducation.net