โรงเรียนบ้านสังข์ทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 14 34 1 10 1 0
ร้อยละ 23.33 % 56.67 % 1.67 % 16.67 % 1.67 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 7 12 8 7 8 92
ร้อยละ 5.22 % 8.96 % 5.97 % 5.22 % 5.97 % 68.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 21 46 9 17 9 92
ร้อยละ 10.82 % 23.71 % 4.64 % 8.76 % 4.64 % 47.42 %

194 : 21 , 46 , 9 , 17 , 9 , 92...10.82 , 23.71 , 4.64 , 8.76 , 4.64 , 47.42 = 102 : 52.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 52.58%

Powered By www.thaieducation.net