โรงเรียนบ้านสังข์ทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 11 9 5 5 1 42
ร้อยละ 15.07 % 12.33 % 6.85 % 6.85 % 1.37 % 57.53 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 13 10 8 7 8 66
ร้อยละ 11.61 % 8.93 % 7.14 % 6.25 % 7.14 % 58.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 24 19 13 12 9 108
ร้อยละ 12.97 % 10.27 % 7.03 % 6.49 % 4.86 % 58.38 %

185 : 24 , 19 , 13 , 12 , 9 , 108...12.97 , 10.27 , 7.03 , 6.49 , 4.86 , 58.38 = 77 : 41.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 41.62%

Powered By www.thaieducation.net