โรงเรียนบ้านสังข์ทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 11 9 5 5 1 41
ร้อยละ 15.28 % 12.50 % 6.94 % 6.94 % 1.39 % 56.94 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 14 11 16 8 8 55
ร้อยละ 12.50 % 9.82 % 14.29 % 7.14 % 7.14 % 49.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 25 20 21 13 9 96
ร้อยละ 13.59 % 10.87 % 11.41 % 7.07 % 4.89 % 52.17 %

184 : 25 , 20 , 21 , 13 , 9 , 96...13.59 , 10.87 , 11.41 , 7.07 , 4.89 , 52.17 = 88 : 47.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83%

Powered By www.thaieducation.net