โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
205
จำนวน(คน) 8 7 5 0 0 185
ร้อยละ 3.90 % 3.41 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
1324
จำนวน(คน) 68 20 28 0 0 1208
ร้อยละ 5.14 % 1.51 % 2.11 % 0.00 % 0.00 % 91.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1529 คน
จำนวน(คน) 76 27 33 0 0 1393
ร้อยละ 4.97 % 1.77 % 2.16 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %

1529 : 76 , 27 , 33 , 0 , 0 , 1393...4.97 , 1.77 , 2.16 , 0.00 , 0.00 , 91.11 = 136 : 8.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1529 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89%

Powered By www.thaieducation.net