โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
205
จำนวน(คน) 10 6 4 0 0 185
ร้อยละ 4.88 % 2.93 % 1.95 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
1333
จำนวน(คน) 98 18 19 0 0 1198
ร้อยละ 7.35 % 1.35 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 89.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1538 คน
จำนวน(คน) 108 24 23 0 0 1383
ร้อยละ 7.02 % 1.56 % 1.50 % 0.00 % 0.00 % 89.92 %

1538 : 108 , 24 , 23 , 0 , 0 , 1383...7.02 , 1.56 , 1.50 , 0.00 , 0.00 , 89.92 = 155 : 10.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1538 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08%

Powered By www.thaieducation.net