โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
261
จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 246
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 94.25 %
ระดับประถมศึกษา
1319
จำนวน(คน) 20 5 20 0 0 1274
ร้อยละ 1.52 % 0.38 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 96.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1580 คน
จำนวน(คน) 25 10 25 0 0 1520
ร้อยละ 1.58 % 0.63 % 1.58 % 0.00 % 0.00 % 96.20 %

1580 : 25 , 10 , 25 , 0 , 0 , 1520...1.58 , 0.63 , 1.58 , 0.00 , 0.00 , 96.20 = 60 : 3.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1580 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80%

Powered By www.thaieducation.net