โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
263
จำนวน(คน) 10 19 20 23 6 185
ร้อยละ 3.80 % 7.22 % 7.60 % 8.75 % 2.28 % 70.34 %
ระดับประถมศึกษา
1320
จำนวน(คน) 12 15 36 10 11 1236
ร้อยละ 0.91 % 1.14 % 2.73 % 0.76 % 0.83 % 93.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1583 คน
จำนวน(คน) 22 34 56 33 17 1421
ร้อยละ 1.39 % 2.15 % 3.54 % 2.08 % 1.07 % 89.77 %

1583 : 22 , 34 , 56 , 33 , 17 , 1421...1.39 , 2.15 , 3.54 , 2.08 , 1.07 , 89.77 = 162 : 10.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1583 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23%

Powered By www.thaieducation.net