โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 1 2 5 3 21
ร้อยละ 11.11 % 2.78 % 5.56 % 13.89 % 8.33 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 3 3 5 6 33
ร้อยละ 3.85 % 5.77 % 5.77 % 9.62 % 11.54 % 63.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 6 4 5 10 9 54
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 5.68 % 11.36 % 10.23 % 61.36 %

88 : 6 , 4 , 5 , 10 , 9 , 54...6.82 , 4.55 , 5.68 , 11.36 , 10.23 , 61.36 = 34 : 38.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64%

Powered By www.thaieducation.net