โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 7 5 8 8 7
ร้อยละ 2.78 % 19.44 % 13.89 % 22.22 % 22.22 % 19.44 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 2 1 1 3 48
ร้อยละ 0.00 % 3.64 % 1.82 % 1.82 % 5.45 % 87.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 1 9 6 9 11 55
ร้อยละ 1.10 % 9.89 % 6.59 % 9.89 % 12.09 % 60.44 %

91 : 1 , 9 , 6 , 9 , 11 , 55...1.10 , 9.89 , 6.59 , 9.89 , 12.09 , 60.44 = 36 : 39.56
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 39.56%

Powered By www.thaieducation.net