โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 5 3 8 5 12
ร้อยละ 8.33 % 13.89 % 8.33 % 22.22 % 13.89 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 2 2 3 3 3 42
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 5.45 % 5.45 % 5.45 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 5 7 6 11 8 54
ร้อยละ 5.49 % 7.69 % 6.59 % 12.09 % 8.79 % 59.34 %

91 : 5 , 7 , 6 , 11 , 8 , 54...5.49 , 7.69 , 6.59 , 12.09 , 8.79 , 59.34 = 37 : 40.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 40.66%

Powered By www.thaieducation.net