โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 10 1 1 11 2 2
ร้อยละ 37.04 % 3.70 % 3.70 % 40.74 % 7.41 % 7.41 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.12 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 10 1 15 11 2 97
ร้อยละ 7.35 % 0.74 % 11.03 % 8.09 % 1.47 % 71.32 %

112 : 10 , 1 , 13 , 11 , 2 , 75...8.93 , 0.89 , 11.61 , 9.82 , 1.79 , 66.96 = 37 : 33.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68%

Powered By www.thaieducation.net