โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 8 2 0 3 1 13
ร้อยละ 29.63 % 7.41 % 0.00 % 11.11 % 3.70 % 48.15 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 1 0 7 4 3 73
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 7.95 % 4.55 % 3.41 % 82.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 1 2 1 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 8.33 % 4.17 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 9 2 8 9 5 106
ร้อยละ 6.47 % 1.44 % 5.76 % 6.47 % 3.60 % 76.26 %

115 : 9 , 2 , 7 , 7 , 4 , 86...7.83 , 1.74 , 6.09 , 6.09 , 3.48 , 74.78 = 29 : 25.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74%

Powered By www.thaieducation.net