โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 10 3 1 2 0 17
ร้อยละ 30.30 % 9.09 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 51.52 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 7 20 2 0 0 47
ร้อยละ 9.21 % 26.32 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 61.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 26
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 18 24 4 2 0 90
ร้อยละ 13.04 % 17.39 % 2.90 % 1.45 % 0.00 % 65.22 %

109 : 17 , 23 , 3 , 2 , 0 , 64...15.60 , 21.10 , 2.75 , 1.83 , 0.00 , 58.72 = 45 : 41.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78%

Powered By www.thaieducation.net