โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 9 1 0 0 0 22
ร้อยละ 28.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 1 17 10 0 2 44
ร้อยละ 1.35 % 22.97 % 13.51 % 0.00 % 2.70 % 59.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 10 18 11 0 2 93
ร้อยละ 7.46 % 13.43 % 8.21 % 0.00 % 1.49 % 69.40 %

106 : 10 , 18 , 10 , 0 , 2 , 66...9.43 , 16.98 , 9.43 , 0.00 , 1.89 , 62.26 = 40 : 37.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60%

Powered By www.thaieducation.net