โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 63
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 2.90 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 5 1 4 0 0 87
ร้อยละ 5.15 % 1.03 % 4.12 % 0.00 % 0.00 % 89.69 %

97 : 5 , 1 , 4 , 0 , 0 , 87...5.15 , 1.03 , 4.12 , 0.00 , 0.00 , 89.69 = 10 : 10.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.31%

Powered By www.thaieducation.net