โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 3 2 2 0 24
ร้อยละ 3.13 % 9.38 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 31
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 7.69 % 2.56 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 4 5 3 0 55
ร้อยละ 5.63 % 5.63 % 7.04 % 4.23 % 0.00 % 77.46 %

71 : 4 , 4 , 5 , 3 , 0 , 55...5.63 , 5.63 , 7.04 , 4.23 , 0.00 , 77.46 = 16 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54%

Powered By www.thaieducation.net