โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 1 7 1 1 52
ร้อยละ 6.06 % 1.52 % 10.61 % 1.52 % 1.52 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 5 1 8 2 1 72
ร้อยละ 5.62 % 1.12 % 8.99 % 2.25 % 1.12 % 80.90 %

89 : 5 , 1 , 8 , 2 , 1 , 72...5.62 , 1.12 , 8.99 , 2.25 , 1.12 , 80.90 = 17 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10%

Powered By www.thaieducation.net