โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 19
ร้อยละ 4.00 % 12.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 4 4 5 1 1 33
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 10.42 % 2.08 % 2.08 % 68.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 5 7 7 1 1 52
ร้อยละ 6.85 % 9.59 % 9.59 % 1.37 % 1.37 % 71.23 %

73 : 5 , 7 , 7 , 1 , 1 , 52...6.85 , 9.59 , 9.59 , 1.37 , 1.37 , 71.23 = 21 : 28.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77%

Powered By www.thaieducation.net