โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 6 6 0 1 5
ร้อยละ 28.00 % 24.00 % 24.00 % 0.00 % 4.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 1 2 2 5 0 38
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 4.17 % 10.42 % 0.00 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 8 8 8 5 1 43
ร้อยละ 10.96 % 10.96 % 10.96 % 6.85 % 1.37 % 58.90 %

73 : 8 , 8 , 8 , 5 , 1 , 43...10.96 , 10.96 , 10.96 , 6.85 , 1.37 , 58.90 = 30 : 41.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10%

Powered By www.thaieducation.net