โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 1 0 1 1 31
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 0.00 % 2.63 % 2.63 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 8 3 3 2 5 45
ร้อยละ 12.12 % 4.55 % 4.55 % 3.03 % 7.58 % 68.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 12 4 3 3 6 76
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 2.88 % 2.88 % 5.77 % 73.08 %

104 : 12 , 4 , 3 , 3 , 6 , 76...11.54 , 3.85 , 2.88 , 2.88 , 5.77 , 73.08 = 28 : 26.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92%

Powered By www.thaieducation.net