โรงเรียนบ้านไหนหนัง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 5 0 7 5 20
ร้อยละ 5.13 % 12.82 % 0.00 % 17.95 % 12.82 % 51.28 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 2 5 7 7 7 101
ร้อยละ 1.55 % 3.88 % 5.43 % 5.43 % 5.43 % 78.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 4 0 3 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 8.57 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 4 10 11 14 15 149
ร้อยละ 1.97 % 4.93 % 5.42 % 6.90 % 7.39 % 73.40 %

168 : 4 , 10 , 7 , 14 , 12 , 121...2.38 , 5.95 , 4.17 , 8.33 , 7.14 , 72.02 = 47 : 27.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60%

Powered By www.thaieducation.net