โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 3 1 1 0 8
ร้อยละ 27.78 % 16.67 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 3 2 4 0 1 35
ร้อยละ 6.67 % 4.44 % 8.89 % 0.00 % 2.22 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 8 5 5 1 1 43
ร้อยละ 12.70 % 7.94 % 7.94 % 1.59 % 1.59 % 68.25 %

63 : 8 , 5 , 5 , 1 , 1 , 43...12.70 , 7.94 , 7.94 , 1.59 , 1.59 , 68.25 = 20 : 31.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75%

Powered By www.thaieducation.net