โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 2 2 3 1 6
ร้อยละ 22.22 % 11.11 % 11.11 % 16.67 % 5.56 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 8 3 5 3 2 24
ร้อยละ 17.78 % 6.67 % 11.11 % 6.67 % 4.44 % 53.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 12 5 7 6 3 30
ร้อยละ 19.05 % 7.94 % 11.11 % 9.52 % 4.76 % 47.62 %

63 : 12 , 5 , 7 , 6 , 3 , 30...19.05 , 7.94 , 11.11 , 9.52 , 4.76 , 47.62 = 33 : 52.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38%

Powered By www.thaieducation.net